གསེར་གྱི་ཐང

གསེར་གྱི་ཐང

gewog img
Sergithang

གསེར་གྱི་ཐང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ སྤྱི་འོག་ལྔ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ བཀྲིས་ཐང་དང་། གསེར་གྱི་ཐང་སྟོད། གསེར་གྱི་ཐང་སྨད། ནོར་བུ་སྒང་། བསམ་ལྡན་ལྗོངས་ཚུ་ཨིན། རྒེད་འོག་གི་ས་ཁྱོན་རྒྱ་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༤༥.༩༣ གྲུབ་བཞི་དང་མཐོ་ཚད་ རྒྱ་མཚོའི་ཚད་ལས་ མི་ཊར་ ༩༠༠ ལས་ ༡༥༠༠ གི་བར་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Institutions

No institutions in this Gewog.

Staff

བལྟ་བཤལ།

No tourist destinations in this Gewog.