ཉིན་གྲངས་ ༣ གྱི་རིང་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བའི་ བདེ་སྲུངམ་ཚུ་ལུ  སྲོག་སྐྱབ་དང་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཙའ་མར་བཏོག་ཡོདཔ་གནས་ཚལ།

 ཉིན་གྲངས་ ༣ གྱི་རིང་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བའི་ བདེ་སྲུངམ་ཚུ་ལུ  སྲོག་སྐྱབ་དང་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཙའ་མར་བཏོག་ཡོདཔ་གནས་ཚལ།

03 September 2021

desung1desung1

སྤྱི་ཚེས་ ༣.༩.༢༠༢༡ ལས་ ༥.༩.༢༠༢༡ ལས་འགོ་བཙུག་ ཉིན་གྲངས་ ༣ གྱི་རིང་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བའི་ བདེ་སྲུངམ་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདེ་སྲུང་ཡིག་ཚང་དང་ རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཚན་ ༢ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ སྲོག་སྐྱབ་དང་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་གཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ འགོ་བཙུགས་རྟན་འབྲེལ་ལས་རིམ་འདི་ནང་ རྫོང་ཁག་བདེ་སྲུང་པའི་ཁྲི་འཛིན་གོང་འོག་ གྲྭ་ཚང་སྐུ་ཚབ་ འགག་སྡེའི་གསང་བའི་འགོ་དཔོན་ རྐྱན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ངོབ་ཚུ་གིས་ བཅའ་མར གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྦྱོང་བརྡར་འདི་ཡང་ འགག་སྡེ་ལས་དམག་སློབ་དཀོན་མཆོག་ པདྨ་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀྱི་སློབ་བསྟོན་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཉིནམ་དག་པ་གཅིག་གི་ཤུས་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་འདེ་རྩི་རང་སྟོད་ མན་དྲལ་སྒང་ལུང་ཕྱོགས་ ༢ ཀྱི་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པས།
རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ངོ་ཚབ།

desung3des